I lager.

Mac 62TE "tågtvätt / Båttvätt" Oxalsyra koncentrat (finns i flera storlekar)

119 kr


Artikelnummer: 2

MAC 62TE

Medlet jag använde i båtvideon för att få bort det gula från vattenlinjen bla.


MAC 62TE är en sur produkt som effektivt rengör och avlägsnar "flygrost" inetsad smuts på båt, tåg, tunnelbana, bilar etc.

Kan också utmärkt användas som kromglans.

Doseras med automatisk doseringsutrustning.

Kan också påföras med svamp.

Mac 62TE bör spädas minst 50%.

Applicera och låt verka maximalt 5 minuter.

Skölj därefter noggrant med vatten.


Levereras i flaska med skruvkork.
0,5lit och 1lit förpackning


Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.

Förvaras oåtkomligt för barn!


Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring

H312 Skadligt vid hudkontakt

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

P312 Vid obehag, kontakta läkare

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggningSe skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad


Slut på etiketter så utskriven etikettkopia på produkten