I lager.

Mac A-25 koncentrat (Flera olika storlekar)

85 kr


Artikelnummer: 1

Mac A-25

Allmän rengöring inom verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin,

sanering samt entreprenad maskiner. Mycket effektiv mot sot,

nikotin, fett och annan grov smuts. Skadar ej aluminium eller målade ytor.

Rengör plastdetaljer på bilar, båtar, flaggstänger mm.

Utmärkt som målartvätt.


Skadar ej aluminium eller målade ytor.

Spädes 10-20% beroende på smutsighetsgrad.

Spädes 50% vid mycket hårt smutsade ytor.


Testa först på liten yta.

Spraya på utspätt. Låt verka 1-10 min beroende på smutsighet.

LÅT EJ TORKA IN!

Underhållsspraya om medlet börjar torka.

Borsta/svampa vid behov.

Skölj noggrant!Levereras i flaska/dunk med skruvkork.


Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Undvik andas in dimma, ångor eller sprej.

Vi rekommenderar att du ALLTID använder skyddsglasögon, handskar och munskydd då du handskas med koncentratet och även utspädd form.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter osv.

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

A25

Slut på etiketter så utskriven etikettkopia på produkten
Observera att nyansskillnader på A-25 förekommer.
Denna batch är tex betydligt mörkare än den förra.
Har med färgskillnaden på huvudråvaran att göra och påverkar vare sig kvalitet eller funktion.