KAMPANJ 0,5 lit A-25 + 62TE + 111 Corrosol

299 kr

Produkten är tyvärr tillfälligt slut.
Men kommer alldeles strax tillbaka igen :)
Önskar du förbeställa vänligen maila order.mackans@gmail.com

Artikelnummer: Kampanj 3x0,5 lit

Kampanjpris!
0,5 liter Mac A-25
0,5 liter Mac 62TE Effekt
0,5 liter Mac 111 Corrosol

Passa på att köpa 3 grymma proffskoncentrat från Mac serien till kampanjpris!
Endast begränsat antal och kan ej kombineras med andra ev rabatter.

Först till kvarn!

Läs alltid igenom nedan info samt ta del av datablad för respektive produkt här:  http://www.macserien.se/datablad

Mac A-25

Allmän rengöring inom verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin,
sanering samt entreprenad maskiner. Mycket effektiv mot sot,
nikotin, fett och annan grov smuts. Skadar ej aluminium eller målade ytor.
Rengör plastdetaljer på bilar, båtar, flaggstänger mm.
Utmärkt som målartvätt.
Skadar ej aluminium eller målade ytor.
Spädes 10-20% beroende på smutsighetsgrad.
Spädes 50% vid mycket hårt smutsade ytor.

Testa först på liten yta.
Spraya på utspätt. Låt verka 1-10 min beroende på smutsighet.
LÅT EJ TORKA IN!
Underhållsspraya om medlet börjar torka.
Borsta/svampa vid behov.
Skölj noggrant!

Levereras i flaska med skruvkork.

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Undvik andas in dimma, ångor eller sprej.

Vi rekommenderar att du ALLTID använder skyddsglasögon, handskar och munskydd då du handskas med koncentratet och även utspädd form.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter osv.

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här:http://www.macserien.se/datablad

A25

Slut på etiketter så utskriven etikettkopia på produkten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAC 62TE
Medlet jag använde i båtvideon för att få bort det gula på vattenlinjen bla.

MAC 62TE är en sur produkt som effektivt rengör och avlägsnar "flygrost" inetsad smuts på båt, tåg, tunnelbana, bilar etc.
Kan också utmärkt användas som kromglans.
Doseras med automatisk doseringsutrustning.
Kan också påföras med svamp.
Mac 62TE bör spädas minst 50%.
Applicera och låt verka maximalt 5 minuter.
Skölj därefter noggrant med vatten.

Levereras i flaska med skruvkork.

Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.
Förvaras oåtkomligt för barn!

Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H312 Skadligt vid hudkontakt
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P312 Vid obehag, kontakta läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad
Slut på etiketter så utskriven etikettkopia levereras med produkten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac 111 Corrosol color tech

Ph-neutral förtjockad rostlösare.
Löser rost och gnistsänk på fordon.
Produkten blir lila när den arbetar.
Spraya på och låt verka. Spola därefter av noggrant.
pH7
Till skillnad från andra liknande medel bör Mac 111 Corrosol spädas upp till 50% med vatten.
Vatten kan även ersättas av Mac prickfritt eller prickbort.
Använd ej i starkt solsken eller på varm bil.
Var försiktig med bättringslackade ytor.
Låt ej medlet torka in!

Förvaras oåtkomligt för barn!
Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsskydd.


Levereras i flaska med skruvkork.

Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Innehåller NATRIUMTIOGLYKOLAT;
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad
Slut på etiketter så utskriven etikettkopia på produkten