Mac A-25 0,5 liter koncentrat

Mac A-25 0,5 liter koncentrat

  • Artnr: 010
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

0,5   liter koncentrat 

Mac A-25

Allmän rengöring inom verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin,
sanering samt entreprenad maskiner. Mycket effektiv mot sot,
nikotin, fett och annan grov smuts. Skadar ej aluminium eller målade ytor.
Renoverar plastdetaljer på bilar, båtar, flaggstänger mm.
Utmärkt som målartvätt.

Skadar ej aluminium eller målade ytor.
Spädes 10-20% beroende på smutsighetsgrad.
Spädes 50% vid mycket hårt smutsade ytor.

Testa först på liten yta.
Spraya på utspätt. Låt verka 1-10 min beroende på smutsighet.
LÅT EJ TORKA IN!
Underhållsspraya om medlet börjar torka.
Borsta/svampa vid behov.
Skölj noggrant!


Levereras i flaska med skruvkork.

Utskriven etikett i denna batch

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Undvik andas in dimma, ångor eller sprej.
Vi rekommenderar att du ALLTID använder skyddsglasögon, handskar och munskydd då du handskas med koncentratet och även utspädd form.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter osv.
Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

Länk till video där jag gör motortvätt med A-25 Länk till video - Motortvätt med A-25  https://youtu.be/26dvoYKvpPU

Frakt tillkommer