I lager.

Mac 129 flugbort

85 kr
74 kr
Artikelnummer: flugbort

Mac 129 flugbort

Löser effektivt flug och insektsrester som fastnat på tex front och vindruta.
Används i koncentrerad form eller spädes 50% med vatten. 
Spraya ytan som skall rengöras, låt verka och skölj noggrant.
Vid intorkade rester gnugga först med svamp innan tvätt.
Får ej användas i direkt solsken eller på matta oxiderade ytor.
Undvik kontakt med ögonen.
Sörj för god ventilation.
Innehåll: Etanolaminsulfona 5-15%, etanol <5%, isopropanol <5%,
2-butoxietanol <5%. pH-värde: ca 10
Förpackning 0,5 liter

Faroangivelse
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning

Förvaras oåtkomligt för barn!
Använd skyddsglasögon, andningsskydd och skyddshandskar


Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad


Frakt tillkommer