PROVFLASKA 100ml Mac 62TE Oxalsyra koncentrat

28 kr

Produkten är tyvärr tillfälligt slut.
Men kommer alldeles strax tillbaka igen :)
Önskar du förbeställa vänligen maila order.mackans@gmail.com

Artikelnummer: 111

PROVFLASKA 100ml MAC 62TE Effekt
Perfekt till att få tex båten vit igen!
Använd med största försiktighet. Läs produktbeskrivning, säkerhetsföreskrift och SDB.
Testa alltid på liten yta först och använd rekommenderad skyddsutrustning.


Medlet jag använde bla i båtvideon för att få bort det gula från vattenlinjen.

Använd med stor försiktighet på aluminiumbåt.
För aluminiumbåt rekommenderar vi istället mac A-25 och Mac 121 aluminiumrent


MAC 62TE är en sur produkt som effektivt rengör och avlägsnar "flygrost" inetsad smuts på båt, tåg, tunnelbana, bilar etc.

Kan också utmärkt användas som kromglans.

Doseras med automatisk doseringsutrustning.

Kan också påföras med svamp.

Mac 62TE bör spädas med minst 50%. (1 del 62TE till 1 del vatten)

Applicera och låt verka maximalt 5 minuter.

Skölj därefter noggrant med vatten.


Levereras i 100ml flaska HDPE med barnsäker kapsylAnvänd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.

Förvaras oåtkomligt för barn!

Kan skada packningar, galvade, lackade eller målade ytor, naturgummi, vissa syntetiska material och fettbehandlade ytor.

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring

H312 Skadligt vid hudkontakt

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

P312 Vid obehag, kontakta läkare

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn