2,5 lit Mac 124 prickbort

  • 159 kr

Mac 124 prickbortKallavfettning som är extremt effektiv och används vidsvårare förhållanden till alla typer av fordon. Avlägsnarasfaltstänk, tektyl, oljor och a

I lager.
Dela

Mac 124 prickbort

Kallavfettning som är extremt effektiv och används vid
svårare förhållanden till alla typer av fordon. Avlägsnar
asfaltstänk, tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts.
Produkten är utsedd till bäst i test enligt SVT Plus.

Spraya på nedifrån och upp och låt verka några minuter. 
Spola av ordentligt!


Denna produkt går att blanda med Mac 111 Corrosol för att ännu mer effektivt avlägsna flygrost tex.


Förpackning: 2,5 liter

Använd alltid med försiktighet särskilt på gummi som däck och mattor och undvik tex lyktglas och bättringslackade ytor.
Låt ej torka in
Använd ej i solsken eller på varm bil.


Innehåll: Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta 60-100%,
butoxietanol 5-10%, nonjoniska tensider 5-15%. pH-värde: ca 7.


Faroangivelser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ansiktsskydd
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad


Frakt tillkommer