Mac 111 Corrosol koncentrat 1 liter

  • 299 kr

Mac 111 Corrosol color tech koncentratPh-neutral förtjockad rostlösare.Löser rost, bromsdamm och gnistsänk på fordon.Produkten blir lila när den arbetar.Spraya


I lager.
Dela

Mac 111 Corrosol color tech koncentrat

Ph-neutral förtjockad rostlösare.
Löser rost, bromsdamm och gnistsänk på fordon.
Produkten blir lila när den arbetar.
Spraya på och låt verka. Spola därefter av noggrant.
pH7
Till skillnad från andra liknande medel bör Mac 111 Corrosol spädas upp till 50% med vatten.
Vatten kan även ersättas av Mac prickfritt eller prickbort.
Använd ej i starkt solsken eller på varm bil. 
Var försiktig med bättringslackade ytor.
Låt ej medlet torka in!

Förvaras oåtkomligt för barn!
Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsskydd.


Levereras i flaska med barnsäker kapsyl.

1 liter

Utskriven etikett i denna batch

Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Innehåller NATRIUMTIOGLYKOLAT;
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

frakt tillkommer

Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn!