Mac 120 fälgrent blackline

  • 89 kr

Mac 120 fälgrent blacklineRengöringsmedel för hårt nedsmutsade fälgar. Löser effektivt ytrost.Lyfter fram glansen ur aluminium och rostfritt.Använd ej i starkt

I lager.
Dela

Mac 120 fälgrent blackline

Rengöringsmedel för hårt nedsmutsade fälgar. Löser effektivt ytrost.
Lyfter fram glansen ur aluminium och rostfritt.
Använd ej i starkt solsken eller på varm bil. 
Var försiktig med bättringslackade ytor.
Applicering: Spraya på i koncentrerad form, nedifrån och upp.
Låt verka någon minut.
Gnugga fälgen med borste eller svamp vid behov för att lösa upp smuts.
Skölj därefter noggrant med vatten.
Låt ej medlet torka in! 
Kan spädas vid lättare rengöring

Förpackning: 0,5 liter

Innehåll: Fosforsyra >15% <30%, nonjoniska tensider <5%,
amfotär tensid <5%.

pH-värde: ca 2.

Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Förvaras oåtkomligt för barn!
Använd skyddsglasögon, andningsskydd och skyddshandskar
Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad