Mac 121 Aluminiumrent 1 liter

  • 259 kr

Mac 121 AluminiumrentEffektivt rengöringsmedel för aluminiumytor och andra ytor som rostfritt.Tar bort rost, olja, salt, oxid och smuts och ger skinande blanka


I lager.
Dela

Mac 121 Aluminiumrent

Effektivt rengöringsmedel för aluminiumytor och andra ytor som rostfritt.

Tar bort rost, olja, salt, oxid och smuts och ger skinande blanka ytor.

Passar på de flesta typer av tex aluminiumfälgar och skadar ej däcken.

Iakttag försiktighet med lackerade fälgar.

Appliceras med fördel med svamp för att förhindra rinningar.

Låt verka någon minut. Skölj noga med vatten.

OBS! 
Ska ej spädas ut.
Låt EJ medlet torka in.
Använd EJ på varma eller heta ytor eller i direkt solljus.
Använd EJ på olackerade höggllanspolerade legeringar.
Testa ALLTID på liten yta först.
Iakttag försiktighet på lackerade fälgar.

Levereras i 1liters flaska med barnsäker kapsyl.

Utskriven etikettkopia på denna produkt.


Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.

Förvaras oåtkomligt för barn!


Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008

Irriterande på huden (Kategori 2)

Irriterar ögonen (Kategori 2)Faroangivelser

H315 Irriterar huden

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja


Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

Sök 121  aluminiumrent

Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.