Mac 126 Glansschampo

  • 79 kr
  • 63 kr

Mac 126 Glansschampo - Går utmärkt att använda i tex foamlance.Mac 126 Glansschampo är ett mycket effektivt alkaliskt högskummande schampo för bilar, båtar, hus

I lager.
Dela

Mac 126 Glansschampo - Går utmärkt att använda i tex foamlance.

Mac 126 Glansschampo är ett mycket effektivt alkaliskt högskummande schampo för bilar, båtar, husvagnar etc.
Tar bort sot, vägdamm och trafiksmuts och lämnar en skyddande och blank yta. 
Bibehåller samt förbättrar glansen på lacken och ger en snabb avrinning.
Innehåller inga slipmedel eller lösningsmedel. 
Dosering: ca 10-100 ml till 1 liter vatten beroende på smutsighetsgrad.
Påföres med fördel med svamp.
Spola av fordonet.
Dosera tex 1-2kapsyler i en hink vatten eller efter behov.
Tvätta med svamp
Skölj ordentligt med kallt vatten
Vid behov torka med sämskinn/torkduk/skrapa.
Förpackning: 0,5 liter koncentrat

Innehåll: Aqua, aminoxid, cocamide DEA, non- ioniskatensider, konserveringsmedel, parfym, färg
pH ca 10

Faroangivelser
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
EUH208 Innehåller a-HEXYLKANELALDEHYD. Kan orsaka en allergisk reaktion
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare


Förvaras oåtkomligt för barn!
Använd skyddsglasögon, andningsskydd och skyddshandskar
Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

Frakt tillkommer