Mac A-25 allrent koncentrat (Flera olika storlekar)

  • 129 kr

Mac A-25 ( A25 ) rengöringsmedel koncentrat1lit, 2,5lit, 5litLevereras med barnsäker kapsylAllmän rengöring inom verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin,sanerin


I lager.
Dela


Mac A-25 ( A25 ) rengöringsmedel koncentrat

1lit, 2,5lit, 5lit

Levereras med barnsäker kapsyl

Allmän rengöring inom verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin,

sanering samt entreprenad maskiner. Mycket effektiv mot sot,

nikotin, fett och annan grov smuts. Skadar ej aluminium eller målade ytor.

Renoverar plastdetaljer på bilar, båtar, flaggstänger mm.

Utmärkt som målartvätt.

Går använda till det mesta. Från vanlig hushållsstädning till motortvätt.

Börja testa dig fram med väldigt svag spädning. 2-5% A-25 utspädd i resten vatten kommer man långt på till vardagsstädning tex. 

Testa alltid på liten yta först och anpassa spädningen efter behov. 

Förvaras frostfritt.

Skadar ej aluminium eller målade ytor.

Spädes 5-20% beroende på smutsighetsgrad.

Spädes 50% vid mycket hårt smutsade ytor.

Exempel 10 % spädning.

1 del Mac A-25 till 9 delar vatten.


OBS! Testa ALLTID först på liten yta.

Dels för att se hur medlet påverkar ytan samt att det är "rätt" medel för ändamålet.

Spraya på utspätt. Låt verka 1-10 min beroende på smutsighetsgrad.
Upprepa vid behov.

LÅT EJ TORKA IN!

Underhållsspraya om medlet börjar torka.

Borsta/svampa vid behov.

Skölj noggrant!

Levereras i HDPE dunk med skruvkork.
Spädes till önskad styrka med vatten i tex sprayflaska, tryckspruta eller i kembehållare till högtryckstvätt.

IAKTTAG STÖRSTA FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING PÅ MÅLADE/LACKERADE YTOR!

Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma pga fel spädning eller användning.
Används på egen risk med sunt förnuft.

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Undvik andas in dimma, ångor eller sprej.

Vi rekommenderar att du ALLTID använder skyddsglasögon, handskar och munskydd då du handskas med koncentratet och även utspädd form.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter osv.
Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

A25

Slut på etiketter så utskriven etikettkopia på produkten
Observera att nyansskillnader på A-25 förekommer.
Har med färgskillnaden på huvudråvaran att göra och påverkar vare sig kvalitet eller funktion.