Mac flygrost bekämpare

  • 109 kr
  • 87 kr

Mac flygrost bekämpare 0,5 literLöser oönskade metallföroreningar på lack och fälgar.Applicera direkt på ytan och vänta ca 5-15 min.Spola sedan av noga.Verkning

I lager.
Dela

Mac flygrost bekämpare 0,5 liter

Löser oönskade metallföroreningar på lack och fälgar.
Applicera direkt på ytan och vänta ca 5-15 min.
Spola sedan av noga.
Verkningstid beror på grad av nedsmutsning.
Färgindikator i produkten visar var flygrost och andra metaller sitter.
Avsluta med att schamponera med tex Mac 126 glansschampo för bästa resultat.


Innehåller: Natriumtioglykolat <20%, Natriumlauryletersulfat <9%, etylenglykolmonobutyleter <5%
pH-värde ca 7.
Förpackning: 0,5 liter

Som Mac111 corrosol men utspätt för konsumentbruk.
Samma säkerhetsdatablad som Mac 111 corrosol. Men denna produkt är utspädd till skillnad från Mac 111!

Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Innehåller NATRIUMTIOGLYKOLAT;
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se skyddsföreskrift (bild) samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad
Direktlänk: https://cdn.starwebserver.se/shops/ditec-sverige-ab/files/mac_111_swe_dup1.pdf?_=1516036997