Mac Interiörtvätt blackline

  • 99 kr

Mac Interiörtvätt blacklineAnvänds för rengöring av tex mattor, möbler och bilinteriör.Användning:Spraya på sparsamt med interiörtvätt för att fukta ytan.Gnugga

I lager.
Dela

Mac Interiörtvätt blackline


Används för rengöring av tex mattor, möbler och bilinteriör.


Användning:

Spraya på sparsamt med interiörtvätt för att fukta ytan.

Gnugga med fuktig svamp eller borste.

Torka försiktigt bort smutsen med en fuktad bomullstrasa.

Skölj trasan ofta i vatten.

Testa alltid först på liten yta.

Vid behov dammsug först!


Förpackning: 0,5 liter


Innehåll: Natrium- (hydroximetyl), glycinat <1% Dlimonen <0,1%..

Sorteras som hårdplast.


Faroangivelser

H315 Irriterar huden

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

EUH208 Innehåller 2-PENTYL-3-FENYL-2-PROPEN-1AL, 2-(4-tert-BUTYLBENSYL)PROPIONALDEHYD. Kan orsaka

en allergisk reaktion

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det

går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare


Förvaras oåtkomligt för barn!

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Vid hudirritation eller utsalag. Sök läkarhjälp.

Använd skyddsglasögon, andningsskydd och skyddshandskar

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad