Mac Prickfritt 1 liter kallavfettning miljömärkt

  • 99 kr

Mac Prickfritt 1 liter kallavfettning miljömärkt.Effektivt medel för borttagning av asfaltsstänk, tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts.Lågluktande tixotrop

Produkten är tyvärr tillfälligt slut.
Men kommer alldeles strax tillbaka igen :)

Dela

Mac Prickfritt 1 liter kallavfettning miljömärkt.

Effektivt medel för borttagning av asfaltsstänk, tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts.
Lågluktande tixotropisk produkt som "hänger kvar" och
verkar. 
Lämplig för rengöring av maskiner, motorer, chassi m.m.

Använd alltid med försiktighet särskilt på gummi som däck och mattor och undvik tex lyktglas och bättringslackade ytor.
Låt ej torka in
Använd ej i solsken eller på varm bil.
Fungerar även på våt bil.
Spraya på nedifrån och upp.
Låt verka 2-3min.
Spola av.
Används sparsamt.
Förpackning: 1 liter

Innehåll: N-paraffinska kolväten 60-100%, nonjoniska tensider 5-15%,
diproplenglykolmetyleter 5-15%, rapsester 5-15%. pH-värde ca 7.

Falkenmärkt

Faroangivelser
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja
P331 Framkalla INTE kräkning
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se skyddsföreskrift (bild 2) samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad