VIKINGTVÄTT - Högalkaliskt allrengöringsmedel i koncentrat

  • 198 kr

Vi kan nu stolt presentera vårt egna högalkaliska allrengöringsmedel VIKING TVÄTT!Viking tvätt är ett MYCKET kraftfullt högalkalisk allrengöringsmedel/avfettnin


I lager.
Dela

Vi kan nu stolt presentera vårt egna högalkaliska allrengöringsmedel VIKING TVÄTT!
Viking tvätt är ett MYCKET kraftfullt högalkalisk allrengöringsmedel/avfettning med många användningsområden!

Allt från vardaglig hushållsstädning till fordonstvätt, motortvätt, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, målartvätt, ultraljudstvätt, tvätta hydraularmar, osv.

Löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv.  

Fungerar utmärkt även på våta ytor.

Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Mycket kraftfullt alkaliskt rengörings/avfettningsmedel med högt pH-värde.

Används med stor försiktighet i ultraljudstvätt gällande spädning och verkningstid. Använd ej över 50 grader då vissa lättmetaller och legerade material kan missfärgas.


Varning!

På grund av det mycket höga pH-värdet är det viktigt att ALLTID använda skyddsglasögon vid hantering av denna produkt.

Vikingtvätt ska ALLTID blandas med vatten.


Instruktioner.

Använd glasögon, handskar och andningsskydd.

Skydda kläder.

Börja testa dig fram med väldigt svag spädning.

(2-5% Viking tvätt utspädd med resten vatten kommer man långt på till vardagsstädning tex.)

OBS! Testa ALLTID först på liten yta.

Dels för att se hur medlet påverkar ytan samt att det är "rätt" medel för ändamålet och om spädningen är lämplig.

Spraya på utspätt. 

Låt verka 3-10 min beroende på smutsighetsgrad.
Skölj med högtryckstvätt för bäst resultat.

Upprepa vid behov.

LÅT EJ TORKA IN!

Underhållsspraya om medlet börjar torka.

Skölj noggrant!


Förvaras frostfritt.


Spädes 2-50% beroende på smutsighetsgrad.

Spädes 50% vid mycket hårt smutsade ytor.


Exempel 10 % spädning.

1 del Viking tvätt till 9 delar vatten.


Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma pga fel spädning eller användning.

Används på egen risk med sunt förnuft.
SDB finns att tillgå vid förfrågan.

Spädes till önskad styrka med vatten i tex sprayflaska, tryckspruta eller i kembehållare till högtryckstvätt.

IAKTTAG STÖRSTA FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING PÅ MÅLADE/LACKERADE YTOR!


Löslighet i vattenLättlösligt

FärgKlar/ljusgul

LuktSvag egendoft

Densitet (kg/m3)1,020

pH i koncentratCa 14

Kokpunkt100°C

LagringFrostfritt


Tillverkad i sverige av AromDekor Kemi AB


Vikingtvätt finns i 1 & 5 liters förpackning.

Levereras med barnsäker skruvkork.

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Förhindra större utsläpp i mark, vatten och avlopp

Faroangivelser H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation
Innehåller: ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, NATRIUMHYDROXID, NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne