Aceton AdTechLine 1 liter

  • 129 kr
I lager.
Dela

AdTechLine® Aceton, för tvätt av plastytor innan lackering.

För rengöring och förtunning av polyester.

Löser fläckar från oljeprodukter, lim och klistermärken.


Fara

Brandfarlig vätska.

Irriterar ögonen.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Artnr 1 liter 


SDB finns att ladda ner här: https://aromdekor.se/sdb/


Tillverkas i sverige av Arom Dekor Kemi AB
Förvaras oåtkomligt för barnFaroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning

förbjuden

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning