Insektsbort Adproline 0,5 liter

  • 59 kr

Produkten är tyvärr tillfälligt slut.
Men kommer alldeles strax tillbaka igen :)
Om du bevakar produkten får du ett mail så snart den finns i lager igen.

Dela

AdProLine® Insektsbort, för enkelt och effektivt avlägsnande av flugor och

andra insekter från front och vindruta.


Bruksanvisning:

Spraya på och låt verka några minuter. Skölj därefter med vatten.


Artnr 1 liter 560500


SDB finns att ladda ner här: https://aromdekor.se/sdb/


Tillverkas i sverige av Arom Dekor Kemi AB


Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P260 Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten

eller duscha

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast läkare

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning