Oxidlösare AdProLine 1 liter

  • 139 kr
I lager.
Dela

Oxidlösare AdProLine


AdProLine® Oxidlösare är en oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar.

Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm.

AdProLine® Oxidlösare är pH-neutral.


När AdProLine® Oxidlösare avlägsnar föroreningarna sker en kemisk reaktion och när den verkat klart ändrar den färg till lila.

AdProLine® Oxidlösare är klar i färgen från början.


Spraya på och låt verka några minuter.

Skölj sedan noga.

Använd glasögon, handskar och andningsmask.


OBS! Testa ALLTID produkten på liten dold yta först för att se hur produkten reagerar samt för att se effekten.

Vi ansvarar ej för skador som kan uppstå pga felaktig användning eller pga att användaren ej tagit till sig av

produktinformationen och säkerhetsinformationen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd glasögon, handskar och andningsmask eller rekommenderad skyddsutrustning.


1 liter flaska

Teknisk specifikation


FärgTransparent/svagt rosa

Luktvag svaveldoft

Löslighet i vattenLättlöslig

pH i koncentratCa 7 - 9

Densitet (kg/l)1,1

Lagring+ 15°C - +25°C


https://youtu.be/2M2cxrYb1_0


https://youtu.be/a11wljcLdh0


Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring

H315 Irriterar huden

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P280 Använd skyddshandskar och ansiktsskydd

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast läkare

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning