STORPACK Viking Avfettning 12x1 liter (kallavfettning)

  • 1 668 kr
  • 1 334 kr
I lager.
Dela

STORPACK 12x1lit Viking avfettning - En kraftfull kallavfettning som är effektiv vid applicering på både torra och våta ytor och som är lätt att skölja av

Viking avfettning är lågaromatisk vilket innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö.  

Utvecklad för att lösa alla de problem som en modern avfettning ställs inför och är extremt effektiv och löser svår smuts under alla förhållanden för alla typer av fordon.
Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, oljor och fett.


Egenskaper

Viking avfettning innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att verka på olika ytor

och därmed kraftigt öka lösningsförmågan.

Viking avfettning är effektivt vid applicering på både torra och våta ytor och är lätt att skölja av.

Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.


Oljeseparering

Produkten separerar snabbt från vatten.


Bruksanvisning:

Spraya på med lågt tryck och låt verka 2-5 minuter, skölj sedan med vatten.

Använd inte i direkt solljus.

Kan ej spädas.

Vid behov eftertvätta med Viking Skum


OBS! Testa ALLTID produkten på liten dold yta först för att se hur produkten reagerar samt för att se effekten.

Vi ansvarar ej för skador som kan uppstå pga felaktig användning eller pga att användaren ej tagit till sig av

produktinformationen och säkerhetsinformationen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd glasögon, handskar och andningsmask eller rekommenderad skyddsutrustning.Produkten kan ej spädas.

Flaska 1 liter med trigger.


Teknisk specifikation


FärgKlar vätska

Densitet Ca 0,83

Aromathalt Max 0,5%

Flampunkt Ca 70°C

Lagring +15°C – +25°C

SDB finns att tillgå efter förfrågan via mail

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H318 Orsakar allvarliga ögonskador


Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P280 Använd ögonskydd

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P331 Framkalla INTE kräkning

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning