Citrofoam AdProLine 1 liter

  • 94 kr

Produkten är tyvärr tillfälligt slut.
Men kommer alldeles strax tillbaka igen :)
Om du bevakar produkten får du ett mail så snart den finns i lager igen.

Dela

AdProLine® Citrofoam är ett högskummande alkaliskt förtvättsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor.

Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter.

Kan också användas som bilschampo. På mindre än några minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen.


Framtaget för att i första hand använda i skumspruta eller foamlace.

Användning:

I foamlance: Använd som koncentrat.

Annars använd tex 10-30% medel utspätt med vatten.

Applicera ett tunt lager Citrofoam med hjälp av skumapplikator.

Låt verka ca 2-4 minuter. För bästa effekt spola sedan ytan nedifrån och upp.


OBS! Testa ALLTID produkten på liten dold yta först för att se hur produkten reagerar samt för att se effekten.

Vi ansvarar ej för skador som kan uppstå pga felaktig användning eller pga att användaren ej tagit till sig av

produktinformationen och säkerhetsinformationen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd glasögon, handskar och andningsmask eller rekommenderad skyddsutrustning.Teknisk specifikation


Löslighet i vattenLättlösligt

FärgGul

LuktCitron

Densitet (kg/m3)Ca 1,06

pH i koncentratCa 12,4

Kokpunkt100°C

Lagring+15°C – +25°C


https://youtu.be/FT8gLNa51mE


SDB finns att ladda ner här: https://aromdekor.se/sdb/


Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon


Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P260 Inandas inte dimma, ångor eller sprej

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning