Spisbränsle AdHomeLine 1lit

  • 69 kr
I lager.
Dela

AdHomeLine Spisbränsle är en ren naturprodukt som används till inomhuskaminer och kaminer utan skorsten.

Den är rök- och sotfri.


Fyll på med spisbränsle i behållare enligt anvisningar från spiskamintillverkare.

Tänd med långa tändstickor eller braständare.

Kall vätska kan vara svårantändlig.

OBS! Låt behållaren svalna innan du fyller på igen.


Artnr 1 liter 661001


SDB finns att ladda ner här: https://aromdekor.se/sdb/


Tillverkas i sverige av Arom Dekor Kemi AB


Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning

förbjuden

P280 Använd ögonskydd

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning