Lacknafta AdTechLine 1 liter

  • 55 kr
I lager.
Dela

AdTechLine® Lacknafta är ett petroleumbaserat lösningsmedel.

Används för spädning av alkyd- och oljefärger samt rengöring av penslar och andra målarverktyg.

Löser effektivt oljelösliga fläckar.

Fungerar utmärkt som fläckborttagare på tåliga ytor.


Artnr 1 liter 630001


SDB finns att ladda ner här: https://aromdekor.se/sdb/


Tillverkas i sverige av Arom Dekor Kemi AB
Förvaras oåtkomligt för barn


Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H372 Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P260 Inandas inte gaser, ångor eller sprej

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare

P331 Framkalla INTE kräkning

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning