Kallavfettning Optimal AdProLine 1 liter

  • 139 kr
  • 111 kr

Produkten är tyvärr tillfälligt slut.
Men kommer alldeles strax tillbaka igen :)

Dela

AdProLine® Kallavfettning Optimal  

 Löser svår smuts under alla förhållanden för alla typer av fordon.

 Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, oljor och fett.


AdProLine® Kallavfettning Optimal är effektivt vid applicering på både torra och våta ytor och är lätt att skölja av.

Oljeseparering

Produkten separerar snabbt från vatten.


Bruksanvisning

Spraya på med lågt tryck och låt verka 2-5 minuter, skölj sedan med vatten.

Använd inte i direkt solljus.

Kan ej spädas.


OBS! Testa ALLTID produkten på liten dold yta först för att se hur produkten reagerar samt för att se effekten.

Vi ansvarar ej för skador som kan uppstå pga felaktig användning eller pga att användaren ej tagit till sig av

produktinformationen och säkerhetsinformationen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd glasögon, handskar och andningsmask eller rekommenderad skyddsutrustning.Produkten kan ej spädas.

Flaska 1 liter.


Teknisk specifikation


FärgKlar vätska

DensitetCa 0,83

AromathaltMax 0,5%

FlampunktCa 70°C

Lagring+15°C – +25°Chttps://youtu.be/3mQELmFcXug


SDB finns att ladda ner här: https://aromdekor.se/sdb/Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H318 Orsakar allvarliga ögonskador


Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P280 Använd ögonskydd

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P331 Framkalla INTE kräkning

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning