STORPACK - Viking Syratvätt 3x5 liter- Koncentrat

  • 1 467 kr
  • 1 173 kr
I lager.
Dela

STORPACK 3x5 liter VIKING SYRATVÄTT!

Viking Syratvätt fungerar utmärkt till rengöring av tex "plastbåtar" för att få bort den gula "beläggning"

som ofta uppkommer under vattenlinjen.

Fungerar även till svårt nedsmutsade fälgar.

Kan användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, etc.

Löser oxid, rost, järnfläckar, cement, kalk etc.

Vid användning på lättmetall och galvaniserade ytor, vidtag STOR försiktighet beträffande spädning och verkningstid.

Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan.

Teta alltid på liten yta först.

ANVÄND REKOMMENDERAD SKYDDSUTRUSTNING!


Blandningsförhållande

Viking Syratvätt bör blandas med vatten och användas med hög försiktighet.

Testa ALLTID på liten yta först!

Dels för att se hur medlet påverkar ytan, se om spädningsgraden är lämplig samt att det är "rätt" medel för ändamålet.

Använd glasögon, handskar och andningsskydd.


Användning:

Spraya på ytan eller påför med svamp.

Låt verka 2-10 minuter

LÅT EJ TORKA IN!

Underhållsspraya om medlet börjar torka.

Borsta/svampa vid behov.

Skölj noggrant!

Upprepa vid behov.

Kan vid extrema förhållanden användas koncentrerad med stor försiktighet.

Tex på extremt gulnade plastbåtar under vattenlinjen.Exempel 10 % spädning.

1 del Viking syra till 9 delar vatten.


Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma pga fel spädning eller användning.

Används på egen risk med sunt förnuft.

SDB finns att tillgå efter förfrågan.


Förvaras frostfritt.

Lagring+15°C – +25°C


Tillverkas i sverige av Arom Dekor Kemi AB
Förvaras oåtkomligt för barnFaroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P260 Inandas inte dimma eller ångor

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande faroinformation

Innehåller: FOSFORSYRA %

2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Klassificeringen av produkten som "frätande" har utförts med hänsyn till det extrema pH-värdet.