Vaxshampo Adproline 1 liter

  • 79 kr
I lager.
Dela

Vaxschampo AdProLine 1 liter


AdProLine® Vaxschampo är ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner m.m.

Passar både för handtvätt och maskintvätt.

Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta.


Ett schampo uppbyggt av skummande tensider med hög rengörings-förmåga.

Löser vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösande egenskaper.

Fungerar utmärkt även på våta ytor och kan användas i både hårt och mjukt vatten.

Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.


Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten beroende på nedsmutsningsgrad, rör sedan om.

Varmvatten ökar effekten.


OBS! Testa ALLTID produkten på liten dold yta först för att se hur produkten reagerar samt för att se effekten.

Vi ansvarar ej för skador som kan uppstå pga felaktig användning eller pga att användaren ej tagit till sig av

produktinformationen och säkerhetsinformationen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd glasögon, handskar och andningsmask eller rekommenderad skyddsutrustning.Teknisk specifikation


FärgLjusröd

LuktKörsbär

Löslighet i vattenLättlösligt

Kokpunkt100°C

pH i koncentrat11,5 - 12,5

DensitetCa 1,055

Lagring+15°C – +25°C


Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P260 Inandas inte gaser eller ångor

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning