VIKINGTVÄTT - Högalkaliskt rengöringsmedel i koncentrat

  • 198 kr

I lager.
Dela

Vi kan stolt presentera vårt egna högalkaliska allrengöringsmedel VIKINGTVÄTT!

Viking tvätt är ett MYCKET kraftfullt högalkaliskt allrengöringsmedel/avfettningsmedel med många användningsområden!

Allt från vardaglig hushållsstädning till fordonstvätt, motortvätt, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, målartvätt, tvätta hydraularmar, osv.

Löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv.  

Fungerar utmärkt även på våta ytor.

Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Mycket kraftfullt alkaliskt rengöringsmedel med högt pH-värde.

Vikingtvätt ersätter A-25 som vi tidigare använt flitigt i våra tidigare videos fram till 2021.

A25 har utgått ur vårt sortiment och Vikingtvätt används på samma sätt men är mer kraftfull och mer koncentrerad.


Varning

På grund av det mycket höga pH-värdet är det viktigt att ALLTID använda skyddsglasögon vid hantering av denna produkt.


Vikingtvätt ska ALLTID spädas med vatten.


Instruktioner.

Använd glasögon och handskar.

Skydda kläder.

Börja testa dig fram med väldigt svag spädning.

2-5% Viking tvätt utspädd med resten vatten kommer man långt på till vardagsstädning tex.

OBS! Testa ALLTID först på liten yta.

Dels för att se hur medlet påverkar ytan samt att det är "rätt" medel för ändamålet.

IAKTTAG STÖRSTA FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING PÅ MÅLADE/LACKERADE YTOR!

Använd med försiktighet ang spädning, tid och värme vid användning i ultraljudstvätt.

Medlet KAN påverka tex aluminium negativt vid för stark blandning och för hög värme.Spraya på utspätt. Låt verka 1-10 min beroende på smutsighetsgrad.

Upprepa vid behov.
Spola av
Förvaras frostfritt.


Spädes 2-50% beroende på smutsighetsgrad.

Spädes 50% vid mycket hårt smutsade ytor.


Exempel 10 % spädning.

1 del Viking tvätt till 9 delar vatten.


Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma pga fel spädning eller användning.

Används på egen risk med sunt förnuft.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd glasögon, handskar och andningsmask eller rekommenderad skyddsutrustning.Spädes till önskad styrka med vatten i tex sprayflaska, tryckspruta eller i kembehållare till högtryckstvätt.
Löslighet i vattenLättlösligt

FärgKlar/ljusgul

LuktSvag egendoft

Densitet (kg/m3)1,020

pH i koncentratCa 14

Kokpunkt100°C

LagringFrostfritt


Vikingtvätt finns i 1 & 5 liters förpackning.

Levereras med barnsäker skruvkork.


SDB: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/storage.quickbutik.com/stores/10479i/files/VikingtvttSWE2022-08-191.pdf


Tillverkad i Sverige av AromDekor Kemi AB

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P260 Inandas inte dimma, ångor eller sprej

P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten

eller duscha

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 Kontakta genast läkare

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande faroinformation

Innehåller: ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, NATRIUMHYDROXID, NATRIUMMETASILIKAT

PENTAHYDRAT


Tillverkas av AromDekor Kemi AB i sverige